Академия за красота LADIES' POINT, предлага курсове за професионално обучение по козметика, фризьорство, маникюр, педикюр и ноктопластика
За нас
   
  Представяне
  Учебен център
Удостоверение за професионално обучение (Държавен диплом)
   
  LADIES' POINT АКАДЕМИЯ ЗА КРАСОТА
 
Модули на професионално обучение
График на курсовете
Галерия
Контакти
 
   
  НАЧАЛО : ЗА НАС : Удостоверение за професионално обучение (Държавен диплом)
     
 

· Удостоверение за професионално обучение ·
(Държавен диплом)

 
     
 
Държавните документи, които Академията за красота LADIES' POINT издава, са документи-образци на МОНМ и представляват документи на народната просвета. За справка вижте кратка извадка от Закона за професионалното образование и обучение, засягаща видовете документи, които биват издавани на обучаваните след задължително полагане на съответен изпит пред комисия, а това е Държавно Удостоверение - за обучение по част от професия, образец № 3-37. Този документ се издава след успешно полагане на изпит в лицензираната обучаваща институция и важи в цялата страна и в Европа, откакто България е членка на ЕС. Документът има воден знак.

Закон за прафесионалното образование

Извадка от ЗПОО (Закон за професионалното образование и обучение):
 
     
  2) Завършено професионално обучение с придобиване на степен на професионална квалификация се удостоверява със:

1. свидетелство за основно образование или документ за завършен клас от основното или средното образование;
2. свидетелство за професионална квалификация;
3. (доп. - ДВ, бр. 77 от 2005 г., в сила от 27.09.2005 г.) свидетелство за правоспособност, издавано за професии, упражняването на които изисква правоспособност, включително и за упражняване на регулирани професии.

(3) За завършено професионално обучение за придобиване на квалификация по част от професията, за актуализиране или за разширяване на професионалната квалификация се издава удостоверение за професионално обучение.

(4) Съдържанието на документите по ал. 1 и 2 се определя съгласно държавните образователни изисквания за документите за системата на народната просвета и за придобиване на квалификация по професии, а по ал. 3 - с държавното образователно изискване за документите за системата на народната просвета и конкретната документация по чл. 13, ал. 2.

Право за издаване на документи за професионална квалификация:

Чл. 39. (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2002 г.) Право за издаване на документи за професионална квалификация по чл. 38 имат професионалните училища, професионалните гимназии, училищата по изкуствата, професионалните колежи и центровете за професионално обучение.
 
     
     
  ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ  
     
     
  ДЪРЖАВНО УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ